Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2023

WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 2023 r. 

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna
1 Składka podstawowa  340,00
2 Składka ulgowa dla:
– odznaczonych Srebrną Odznaką PZW 220,00
– odznaczonych Złotą Odznaką PZW 210,00
– odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 110,00
– strażników SSR i SOM działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*
– młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
160,00
– mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
– kobiet bez względu na wiek i staż w PZW
260,00
– członka uczestnika (młodzież do lat 16) 60,00
Składka niepełna
3 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi) 330,00
Składka uzupełniająca
4 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3* 10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
5 – Członkowie Honorowi  PZW
– Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4*
0,00

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR (SOM) potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR (Komendanta Okregowego) o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 70,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):  

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1 zawody 20,00 x
2 1 dzień 50,00 75,00
3 3 dni 70,00 100,00
4 7 dni 100,00 155,00

 

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:  

Lp. Treść Wysokość w zł z VAT
1 pełna na wszystkie wody (wszystkie metody) 750,00
2 na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody) 720,00
3 na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody) 650,00
4 wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody) 300,00

 

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:  

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
1 1 dzień 120,00 180,00
2 14 dni 300,00 450,00
3 pełen sezon* 1000,00 1250,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym

źródło : PZW_Poznań

Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb na zbiorniku specjalnym „CZAPNICA”  dla członków PZW :  250zł.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2023 r.  

 Lp Treść  Wysokość kwotowa w złotych
 1. Składka członkowska  150,00
 2. Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat,
3) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 38,00
 3. Składka członkowska ulgowa 50%

1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW
2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

 75,00
4. Składka członkowska ulgowa 25%

1) członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,00
 4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
30,00
0,00

Uwaga:

1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „Członek Honorowy PZW”.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego i posiadaniem w legitymacji hologramu „Członek Honorowy PZW”
3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

źródło : PZW_Poznań