Zasady organizacji zawodów wędkarskich w okresie pandemii w Kole nr 97 „Starołęka”

Zarząd Okręgu w Poznaniu opublikował obowiązkowe zasady regulujące organizację zawodów wędkarskich w okresie pandemii COVID-19. Jako koło PZW zobligowani jesteśmy do ich bezwzględnego i bezdyskusyjnego przestrzegania.

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAWODÓW WĘDKARSKICH W CZASIE PANDEMII

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 964) oraz wytycznych Zarządu Głównego PZW w Warszawie wprowadza się co następuje:

 • za prawidłową organizację zawodów w danej jednostce organizacyjnej PZW odpowiedzialny jest ORGANIZATOR WYDARZENIA SPORTOWEGO
 • przed rozpoczęciem zawodów , zawodnik i inni uczestnicy imprezy sportowej podpisują oświadczenie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa” (załącznik nr 1),
 • organizator jest zobowiązany zapewnić punkt do dezynfekcji wyposażony w środek dezynfekcyjny,
 • wyznaczenie minimum dwóch sędziów /nie wędkujących/ oraz zaopatrzenie ich w maski i rękawiczki ochronne,
 • maksymalna ilość uczestników do 150 osób /zawodnicy, trenerzy, obsada sędziowska oraz obsługa organizacyjna/ oraz własnych długopisów,
 • podczas zbiórek wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadania maseczek ochronnych, /zakryte usta i nos/,
 • system losowania stanowisk będzie odbywał się elektronicznie lub jednoosobowo przez komisję sędziowską dla poszczególnych zawodników,
 • na stanowisku może przebywać zawodnik + trener z zachowaniem odległości 2m i posiadaniem maseczki ochronnej na twarzy /trener/,
 • podczas ważenia na stanowisku przebywa tylko zawodnik z komisją sędziowską (wszyscy w maseczkach),
 • zakaz organizowania i wydawania na terenie zawodów posiłków,
 • nie dostosowanie się do w/w zaleceń – skutkuje dyskwalifikacją zawodnika w turze zawodów,
 • Sędzia Główny w podczas odprawy rozpoczęcia i zakończenia zawodów zwolniony jest z osłonięcia twarzy z zachowaniem odległości,
 • po zakończeniu zawodów organizator zobowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać dokumentację do Biura Zarządu Okręgu /Protokół zawodów, pełna lista imienna startujących i uczestników zawodów/,
 • oświadczenia uczestników zawodów przechowywane są u organizatora zawodów.

 

Poniżej treść oświadczenia. Wersja do samodzielnego wydruku dostępna jest pod tym linkiem.

Oświadczam, że

 1. Nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby, mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
 2. Znam zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się w przestrzeni publicznej, a w szczególności zasady dotyczące używania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos oraz rękawiczek.
 3. Jestem świadom ryzyka, że pomimo wprowadzonych obostrzeń i wdrożonych wszelkich środków ochronnych na terenie zawodów może dojść do zakażenia COVID – 19.
 4. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia zdaję sobie sprawę, że zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 5. W sytuacji zarażenia się nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organizatora zawodów, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.